Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

Przedszkole Publiczne w Czernikowie

ul. Gimnazjalna 1

87-640 Czernikowo

tel. 530 421 929

przedszkole_czernikowo@wp.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

 

Informacje ogólne

 

Przedszkole Publiczne w Czernikowie jako placówka istnieje i działa od lat przedwojennych. Mieści się przy ulicy Gimnazjalnej 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Czernikowo. Przedszkole działa w godz. 6.00 do 17.00. Obejmuje opieką dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu korzystają z 3 posiłków:

I śniadanie 8:30

II Obiad 11:30

III Podwieczorek 14:00

Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy, umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywania problemów, podejmowania grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Baza przedszkola

Budynek przedszkola jest ogrodzony. Znajdują się w nim dwie szatnie, sześć sal zajęć, dwie łazienki, gabinet dyrektora i pomieszczenia gospodarcze. Na terenie Przedszkola znajduje się również plac zabaw, gdzie w ramach zajęć rekreacyjnych dzieci mogą korzystać np. z piaskownicy, huśtawek czy zjeżdżalni.

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu to wieloletni pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym. Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje o specjalności potrzebnej do pracy z dziećmi w przedszkolu, ponadto systematycznie doszkala się na specjalistycznych kursach i warsztatach.

 • mgr Małgorzata Marks – dyrektor
 • mgr Katarzyna Kańczewska
 • mgr Anna Gąsiewicz
 • mgr Anna Jabłońska
 • mgr Daria Wesołowska
 • Karolina Gardecka
 • mgr Kamila Gabryś
 • mgr Marta Lipińska
 • mgr Justyna Wątrowska
 • mgr Ewa Łopuszyńska

 

Na równi z nauczycielami o dobro dziecka troszczą się asystentki nauczyciela oraz personel techniczny, który stara się aby dzieci w przedszkolu czuły się jak w domu.

 

Asystentki nauczyciela

 • Paulina Wiśniewska
 • Katarzyna Gręźlikowska
 • Daria Górczyńska
 • Michalina Borucka
 • Klaudia Szafrańska

 

Kucharki

 • Małgorzata Rucińska

 

Pracownik porządkowy

 • Anna Wrześniewska
 • Ewa Haraszkiewicz

 

Specjaliści

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wyspecjalizowane działania mające na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Jest to także prowadzenie działań przygotowujących rodzic,ów do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z opracowanym indywidualnym programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicami i specjalistami uczestniczącymi w zajęciach WWR. Zakres WWR może dotyczyć :

 • rozwoju motorycznego;

 • rozwoju mowy i języka;
 • stymulacji polisensorycznej;
 • usprawniania funkcji wzrokowych i słuchowych;
 • umiejętności funkcjonowania w środowisku;
 • komunikacji z otoczeniem.

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Co zrobić, aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju ?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie można uzyskać taką opinię? 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie rodzic/ prawny opiekun składa wniosek o wydanie opinii.

Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza. Ponadto do wniosku można dołączyć opinię na temat funkcjonowania poznawczego i emocjonalno- społecznego dziecka opracowaną przez wychowawcę oddziału przedszkolnego. 

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zespół WWR tworzą:

 • mgr Oliwia Lewandowska - koordynator zespołu, pedagog
 • mgr Wiesława Szychowska - logopeda
 • mgr Anna Warnel - psycholog 

 

Nasze Przedszkole zatrudnia również specjalistów i instruktorów do prowadzenia zajęć dodatkowych:

 • mgr Wiesława Szychowska - logopedia, WWR
 • mgr Beata Gręźlikowska - religia
 • mgr Joanna Lisińska - język angielski
 • mgr Oliwia Lewandowska - pedagog specjalny, WWR
 • mgr Anna Warnel - psycholog, zajecia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Kształcenie specjalne:

 • mgr Małgorzata Zalewska - nauczyciel wspomagający
 • mgr Sylwia Lijewska - nauczyciel wspomagający